วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


แผนบริหารการสอนประจำบทที่  5

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

                บทที่ 5  ประกอบด้วยเนื้อหา  ซึ่งมีหัวข้อดังนี้
                1.   ความหมายของสื่อการสอนประเภทวัสดุ
                2.   ประเภทของสื่อวัสดุ
                                2.1  สื่อวัสดุ 2 มิติ
                                2.2  สื่อวัสดุ  3 มิติ
                                2.3  สื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์


วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

                เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถต่อไปนี้
                1.    บอกความหมายขอสื่อวัสดุ 2 มิติ และ 3 มิติได้
                2.    อธิบายความหมาย   คุณค่า  และประโยชน์ของวัสดุกราฟิกได้
                3.    อธิบายเกี่ยวกับลักษณะวัสดุกราฟิกที่ดีได้
                4.    วิจารณ์การออกแบบวัสดุกราฟิกได้
                5.    บอกข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุกราฟิกได้
                6.    จำแนกสื่อวัสดุ 2 มิติ และ 3มิติได้
                7.    ยกตัวอย่างและอธิบายลักษณะสื่อวัสดุกราฟิกได้อย่างน้อย  5 อย่าง
                8.   ยกตัวอย่างและอธิบายลักษณะสื่อวัสดุ  3  มิติ  ได้อย่างน้อย 3 อย่าง
                9.   ยกตัวอย่างและอธิบายลักษณะสื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างน้อย  3  อย่าง

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

            บทเรียนนี้มีวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
                1.   แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย  ศึกษาเอกสารและตัวอย่างสื่อวัสดุ
                2.   ตั้งคำถามในประเด็นที่ผู้เรียนสงสัย
                3.   อภิปรายประเด็นที่สงสัยในกลุ่มย่อย
            4.   รวมกลุ่มใหญ่วิจารณ์การออกแบบสื่อตัวอย่าง
                5.   ผู้สอนบรรยายสรุป
                6.   ผู้เรียนสรุปเนื้อหาด้วยแผนที่ความคิด

สื่อการเรียนการสอน

                สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในบทเรียนนี้มีดังนี้
                1.   เอกสารประกอบการสอน
                2.   ตัวอย่างสื่อวัสดุ  2 มิติ
                3.   ตัวอย่างสื่อวัสดุ  3 มิติ
                4.   ตัวอย่างสื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
                5.   ใบงาน
                6.   แผ่นโปร่งใส
                7.   ตัวอย่างแผนที่ความคิด

การวัดผลและประเมินผล

                การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในบทนี้มีดังนี้
                1.   สังเกตความสนใจ และพฤติกรรมในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย
                2.   ตรวจสอบเนื้อหาจากการอภิปรายและการวิจารณ์
                3.   ซักถามในขณะบรรยายสรุป
                4.   ตรวจเนื้อหาจากแผนที่ความคิด
                5.   ตรวจการตอบคำถามทบทวน
                6.   ผลการสอบกลางภาค
                7.   ผลการสอบปลายภาค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คำถามทบทวน

1. วัสดุ 2 มิติกับ 3 มิติ มีความแตกต่างกันอย่างไร

2. วัสดุกราฟิกหมายถึงอะไร

3. วัสดุกราฟิกมีคุณค่าและประโยชน์อย่างไร

4. วัสดุกราฟิกที่ดีมีลักษณะอย่างไร

5. หลักการออกแบบวัสดุกราฟิกที่ดีเป็นอย่างไร

6. จงกล่าวถึงข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุกราฟิก

7. แผนภูมิกับแผนภาพแตกต่างกันอย่างไร

8. ภาพพลิก ภาพชุด แผ่นภาพแตกต่างกันอย่างไร

9. จงยกตัวอย่างและอธิบายลักษณะสื่อวัสดุ 3 มิติ มา 3 ตัวอย่าง

10. จงยกตัวอย่างและอธิบายลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์มา 3 อย่าง